Entra en vigor la reforma laboral que obliga al registre horari de la jornada dels treballadors. Saps com implementar-lo?

Entra en vigor la reforma laboral que obliga al registre horari de la jornada dels treballadors. Saps com implementar-lo?

Des del passat mes de març, les empreses estan obligades a registrar l'horari dels treballadors a l'entrar en vigor de Reial decret llei 8/2019, publicat al BOE el 12 de març de el 2019.

Les principals novetats que porta la nova legislació són les següents:

• El Govern es reserva la capacitat d'obligar a les empreses a dur a terme el registre horari de la jornada laboral.
• Les empreses han de realitzar un registre horari en què consti l'hora d'inici i finalització de la jornada de treball de cada persona.
• Les empreses han de conservar aquests registres durant quatre anys, i han d'estar a disposició dels treballadors i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
• S'afegeixen les corresponents infraccions per incompliment del registre de la jornada.

El propòsit de la nova legislació, segons el Govern, és contribuir a corregir la situació de precarietat, baixos salaris i pobresa que afecta molts treballadors que pateixen abusos en la seva jornada laboral a partir de dues circumstàncies: es produeix una utilització abusiva de la feina a temps parcial, i hi ha grans dificultats i una enorme complexitat en el desenvolupament de l'actuació inspectora a l'hora d'acreditar els excessos de jornada respecte a la formalment declarada per l'ocupador.

El motiu de la reforma laboral es troba en diversos factors. Durant el 2018, el 35% de l'total de les denúncies per incompliments empresarials en matèria de relacions laborals rebudes per la Inspecció de Treball i Seguretat Social es referien a el temps de treball. Cada setmana de l'any 2017 es van fer una mitjana de 5,8 milions d'hores extraordinàries a la setmana, i en l'any 2018 aquesta dada es va incrementar fins als 6,4 milions. Segons l'Enquesta de Població Activa de el quart trimestre del 2018, més d'un 26% de les hores extraordinàries no pagades es van realitzar en comerç (15,2% de l'total) i hostaleria (10,9% de total).

La reforma laboral inclou les següents modificacions dels textos legals:

APARTAT 7 DE L'ARTICLE 34 DE L'ESTATUT DELS TREBALLADORS
El Govern, a proposta de la persona titular de l'Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i amb la consulta prèvia a les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, pot establir ampliacions o limitacions en l'ordenació i durada de la jornada de treball i dels descansos, així com especialitats en les obligacions de registre de jornada, per a aquells sectors, treballs i categories professionals que per les seves peculiaritats així ho requereixin.

APARTAT 9 DE L'ARTICLE 34 DE L'ESTATUT DELS TREBALLADORS
L'empresa ha de garantir el registre diari de jornada que ha d'incloure l'horari concret d'inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que s'estableix en aquest article.
Mitjançant negociació col·lectiva o acord d'empresa o, si no, decisió de l'empresari amb la consulta prèvia amb els representants legals dels treballadors a l'empresa, s'organitzarà i documentara aquest registre de jornada.
L'empresa conservarà els registres a què es refereix aquest precepte durant quatre anys i romandran a disposició de les persones treballadores dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

APARTAT 5 DE L'ARTICLE 7 DE LA LLEI SOBRE INFRACCIONS I SANCIONS EN L'ORDRE SOCIAL
La transgressió de les normes i els límits legals o pactats en matèria de jornada, treball nocturn, hores extraordinàries, hores complementàries, descansos, vacances, permisos, registre de jornada i, en general, el temps de treball a què es refereixen els articles 12 , 23, 34 a 38 de l'Estatut dels Treballadors.

Aquí pots consultar el text íntegre publicat al Butlletí Oficial de l'Estat.

Necessites implementar un sistema de control horari?

Podem ajudar-te. Posa't en contacte amb nosaltres a través de telèfon, WhatsApp o email. També pots deixar les teves dades de contacte a través del següent formulari.